Innovationspolitik för Sverige – mål, skäl, problem och åtgärder

Läs i VINNOVA | Här

Inom Regeringskansliet pågår ett arbete med att utveckla en svensk innovationspolitik. Det har att göra med det faktum att den svenska välfärdssutvecklingen under lång tid har varit sämre än i vår omvärld kombinerat med en insikt om att den viktigaste källan till långsiktig tillväxt är just innovationer. Målsättningen är att genom innovationspolitik skapa en högre tillväxt som kan öka välfärden i Sverige, dvs betala för vård, skola och omsorg och/eller möjliggöra ökad privat konsumtion av tjänster och varor.

Denna rapport har sitt ursprung i ett seminarium om innovationsystem och innovationspolitik arrangerat av Uppfinnarkollegiet i Stockholm i april 2002. Där uttryckte jag viss förvåning över att Regeringskansliet höll på att utveckla en innovationspolitik utan att fråga svenska innovationsforskare om deras synpunkter. Representanter för Näringsdepartementet var närvarande vid seminariet. Detta ledde till en förfrågan från Näringsdepartementet till tio svenska innovationsforskare
om underlag för utarbetande av en svensk innovationspolitik. Nio av forskarna besvarade denna förfrågan. Jag har sedan av Näringsdepartementet fått i uppdrag att sammanställa dessa svar så att de kan utgöra ett bidrag till det fortsatta arbetet med att utveckla en svensk innovationspolitik.

Föreliggande rapport fokuserar på innovationsprocesser och innovationspolitik i direkt mening på ett meravgränsat sätt. Det innebär att denna rapport behandlar olika aspekter på kunskap och dess kommersialisering.

Tonvikten kommer här att ligga på element som traditionellt betecknas som FoU-politik och på den del av näringspolitiken som är inriktad på kommersialisering av forskningsresultat till innovationer, men även utbildningspolitk kommer kort att beröras. De problem och förslag som diskuteras i denna rapport är alltså i första hand av relevans för Utbildnings- och Näringsdepartementen, men har även bäring på arbetet i andra delar av Regeringskansliet. Detta inkluderar Statsrådsberedningen som kan behöva ta en samordnande roll, eftersom frågor om kunskap och dess kommersialisering spänner över väldigt stora områden.

Publikation informationen

Edquist, C. (2002). Innovationspolitik för Sverige – Mål, skäl, problem och åtgärder (Innovation Policy for Sweden – Objectives, Rationales, Problems and Measures) (VFI 2002:2). Stockholm, Sverige: VINNOVA (The Swedish Agency for Innovation Systems) 69 pp.

ISBN: 91-89588-76-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s